Błonie | BIP | BIS | Plan Miasta | Centrum Kultury | Kalendarz imprez | Biblioteka | Kącik adopcyjny | || Teraz jest 2019-09-16, 01:52

Forum Błonia

Kanały RSS: Forum | Miasto


Strefa czasowa: UTC + 1

Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 
Autor Wiadomość
PostNapisane: 2007-04-11, 14:18 
Offline

Dołączył(a): 2006-03-19, 01:29
Posty: 1382
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr…..
Rady Miejskiej w Błoniu
STATUT
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIE W BŁONIU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1.
Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Błoniu,
zwanej dalej "Radą".
§ 2.
1. Rada jest reprezentacja i organem samorządowym młodzieży gimnazjalnej i ponad
gimnazjalnej w wieku 14 – 20 lat zamieszkałej na terenie miasta i gminy Błonie.
2. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna radnych wybieranych zgodnie z
Ordynacją Wyborczą.
3. Rada jest organem apolitycznym.
4. Terenem działalności Rady jest Gmina Błonie.
5. Siedzibą Rady jest Urząd Miasta i Gminy Błonie.
§ 3.
Kadencja Rady trwa 2 lata. Długość kadencji liczona jest od daty wyborów.
§ 4.
Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że
przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 5.
Podstawą prawną działania Rady jest Uchwała Nr …….. Rady Miejskiej w Błoniu z dnia……
………… w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Błoniu.
Rozdział 2
Cele i środki działania.
§ 6.
Celem działania Rady jest w szczególności:
1. reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych,
2. upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży,
3. kształtowanie młodzieżowych elit społecznych,
4. integracja środowisk młodzieżowych,
5. aktywizacja samorządów uczniowskich,
6. działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,
7. promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,
8. kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabiania umiejętności
podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,
9. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i praw zwierząt,
10. organizowanie akcji charytatywnych,
11. działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych,
12. zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji
bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia.
§ 7.
Rada realizuje swoje cele poprzez w szczególności:
1. inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Gminie, a w szczególności w
zakresie nauki, kultury i sportu,
2. uczestnictwo w obradach Rady Miejskiej w Błoniu oraz komisjach problemowych z
głosem doradczym,
2. opiniowanie projektów niektórych uchwał Rady Miejskiej w Błoniu regulujących sprawy
mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, sportu i
ochrony środowiska,
3. udzielenie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia lub
dziecka,
4. nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami
młodzieżowymi,
5. organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych,
6. inspirowanie, koordynowanie i wspieranie inicjatyw młodych ludzi,
7. prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,
8. podejmowanie uchwał.
§ 8.
1. Środki zapewniające realizację celów statutowych pochodzą z budżetu Gminy Błonie.
Ponadto Rada może starać się pozyskiwać środki na cele statutowe z innych źródeł.
2. Zapotrzebowanie na środki finansowe z budżetu Gminy Błonie Rada składa do Burmistrza
Miasta i Gminy Błonie w terminie ustalonym uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu.
3. Obrady rady odbywają się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Błonie lub w miejscu
ustalonym przez Przewodniczącego Rady.
Rozdział 3
Organy Rady.
§ 9.
I. Rada wybiera następujące organy:
1. Prezydium Rady,
2. Komisję Rewizyjną,
3. Komisje Problemowe.
II. Organy Rady działają na podstawie Statutu Rady oraz Regulaminu Rady.
§ 10.
1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium, powoływane
drogą uchwały Rady na okres jej kadencji.
2. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
3. W realizacji zadań Rady Prezydium podlega wyłącznie Radzie.
§ 11.
1. Rada wybiera Przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów przy obecności
przynajmniej 2/3 składu Rady w głosowaniu tajnym.
2. Rada wybiera Wiceprzewodniczącego i Sekretarza bezwzględną większością głosów przy
obecności co najmniej 1/2 składu Rady w głosowaniu tajnym.
3. Do Prezydium nie mogą kandydować radni, którzy nie ukończyli 16 lat.
4. Członkowie Prezydium muszą zostać wybrani w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od
daty ogłoszenia wyników wyborów.
§ 12.
1. Rada może odwołać członka lub cały skład Prezydium większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej 2/3 składu Rady w głosowaniu tajnym jedynie na wniosek 1/4 składu
Rady.
2. Wniosek o odwołanie członka lub całego Prezydium Rada rozpatruje na Sesji następnej
zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od Sesji, na której zgłoszono wniosek, nie
później jednak niż przed upływem miesiąca.
3. Jeżeli wniosek o odwołanie członka lub całego składu Prezydium nie uzyskał wymaganej
większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po
upływie 3 miesięcy od głosowania w sprawie pierwszego wniosku.
4. Odwołany członek Prezydium lub całe Prezydium pełni swoje obowiązki do czasu
powołania nowego członka Prezydium lub całego Prezydium.
§ 13.
Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium
kolejnej kadencji.
§ 14.
Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium. Na jego miejsce
Rada powołuje nową osobę zgodnie z § 11.
§ 15.
1. Realizacja przez Prezydium polityki uchwał i zadań Rady podlega corocznemu
zaaprobowaniu poprzez absolutorium do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego.
2. Uchwała Rady w sprawie nie udzielania Prezydium absolutorium jest równoznaczna ze
złożeniem wniosku o odwołanie Prezydium.
3. Rada rozpoznaje sprawę odwołania Prezydium z przyczyny określonej w ust. 2 na sesji
zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nie udzielania
absolutorium. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie uchwały Rady o nie
udzieleniu absolutorium i po wysłuchaniu wyjaśnień Prezydium, Rada może odwołać
Prezydium w trybie określonym w § 11 ust. 1.
§ 16.
I. Do zadań Prezydium należy w szczególności:
1. przygotowanie projektów uchwał Rady,
2. określenie sposobu wykonywania uchwał,
3. realizacja uchwał Rady.
II. Prezydium w sytuacjach nagłych może podejmować decyzje w imieniu Rady. Tracą one
moc, jeśli nie zostaną one zatwierdzone przez Radę na najbliższej sesji.
§ 17.
I. Do zadań i kompetencji Przewodniczącego Rady należy:
1. kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz
reprezentowanie Rady na zewnątrz,
2. zwoływanie Sesji Rady, przygotowywanie porządku dziennego obrad, przewodniczenie
obradom,
3. składanie wniosków o odwołanie członka Prezydium,
4. składanie Radzie sprawozdań ze swojej działalności między sesyjnej.
II. Przy równym rozkładzie głosów w głosowaniu wewnątrz Prezydium Przewodniczący
Rady ma głos decydujący.
§ 18.
I. Do zadań Wiceprzewodniczącego Rady należy:
1. kierowanie obradami Rady w razie nieobecności Przewodniczącego Rady,
2. koordynowanie działań Komisji Problemowych,
3. informowanie środków masowego przekazu o pracach Rady.
II. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może powierzyć
Wiceprzewodniczącemu wykonywanie swych funkcji z wyjątkiem złożenia wniosku, u
którym mowa w § 17 ust. 1 pkt. 3.
§ 19.
I. Do zadań i kompetencji Sekretarza Rady należy:
1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady,
2. składanie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności Rady,
3. sporządzanie protokołów z Sesji Rady i posiedzeń Prezydium.
§ 20.
1. Dla stałego kontrolowania całokształtu działalności Prezydium Rada powołuje Komisję
Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi co najmniej 3 radnych.
3. W pracach Komisji Rewizyjnej nie mogą uczestniczyć członkowie Prezydium.
§ 21.
I. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. opiniowanie wykonania uchwał Rady i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie
udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Prezydium Rady,
2. opiniowanie wniosku 1/4 składu Rady o odwołanie członka lub całego składu
Prezydium Rady,
3. opiniowanie wniosku Przewodniczącego Rady o odwołanie członka Prezydium,
4. opiniowanie wniosku o odwołanie Radnego,
5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.
2. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego spośród
członków Komisji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu przez Radę.
3. Komisja Rewizyjna może zostać odwołana na wniosek 1/2 składu Rady bezwzględną
większością głosów w głosowaniu tajnym.
§ 22.
1. Rada może powoływać komisje problemowe, których zadaniem jest zajmowanie się
zadaniami wynikającymi z uchwał Rady.
2. Skład osobowy oraz zakres działania komisji określa uchwała Rady.
3. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia celu, chyba, że uchwała stanowi inaczej.
4. Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym.
5. Przewodniczący komisji jest odpowiedzialny za nadzór na realizacją zadań komisji.
6. Komisja może występować z inicjatywą uchwałodawczą.
7. W toku kadencji Rada może na wniosek Przewodniczącego Rady, Prezydium,
Przewodniczącego komisji problemowej oraz radnych dokonywać zmian w składach
osobowych i liczbowych komisji problemowych.
§ 23.
Pozostałe postanowienia dotyczące organizacji i działania Rady oraz komisji problemowych
zawiera Regulamin Rady.
Rozdział 4
Radni
§ 24.
I. W skład Rady wchodzi 15 radnych.
II. Radnemu przysługuje prawo:
1. wybierania i bycia wybieranym do organów Rady,
2. zgłaszanie postulatów i inicjatyw,
3. składanie interpelacji w sprawach związanych z działalnością Rady,
4. uczestniczenia w pracach dowolnie wybranych komisji problemowych,
5. uzyskania każdej informacji dotyczącej prac Rady,
6. domagania się wniesienia pod obrady Sesji spraw, które uważa za społecznie pilne i
uzasadnione, a zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg wyborców.
§ 25.
I. Radny ma obowiązek:
1. przestrzegania Statutu, Regulaminu i uchwał Rady oraz obowiązującego w Polsce
prawa,
2. brania udziału w realizacji celów Rady,
3. uczestniczenia w sesjach Rady, zebraniach roboczych i pracach komisji problemowych,
do których został wybrany,
4. informowania wyborców o działalności Rady,
5. przedstawiania wniosków wyborców na sesjach Rady,
6. powiadomienia Przewodniczącego o każdej zmianie miejsca nauki lub zamieszkania,
7. przedłożenia Przewodniczącemu Rady pisemnego usprawiedliwienia w razie
nieobecności na posiedzeniu Rady w terminie nie dłuższym niż do dnia rozpoczęcia następnej
sesji.
II. W razie powołania co najmniej trzech stałych komisji problemowych Radny ma
obowiązek uczestniczenia w pracach przynajmniej jednej z nich.
§ 26.
1. Radnemu można odebrać mandat, jeżeli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków.
Radnego odwołuje w takim przypadku Rada jedynie na wniosek co najmniej 1/2 składu Rady
większością 2/3 głosów po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.
2. W razie nieobecności Radnego bez względu na jej przyczynę na pięciu sesjach z rzędu
Rada na sesji kolejnej rozpatruje sprawę odebrania mu mandatu. Może go odwołać
większością określoną w ust. 1.
3. Mandat Radnego wygasa także wskutek:
1/. upływu kadencji Rady,
2/. zrzeczenia się mandatu,
3/. śmierci radnego,
4/. popełnienia przestępstwa i skazania prawomocnym wyrokiem,
5/. porzucenia szkoły.
4. W razie wygaśnięcia mandatu radnego w czasie trwania kadencji Przewodniczący
zawiadamia kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów w
szkole, z której radny był wybrany, o przysługującym mu prawie do objęcia mandatu. Może
on zrzec się pierwszeństwa na rzecz kolejnego kandydata. Oświadczenie o objęciu mandatu
bądź ustąpieniu pierwszeństwa kandydat składa Przewodniczącemu Rady w ciągu 7 dni od
zawiadomienia.
5. Jeżeli kandydat - na rzecz którego zrzeknięto się pierwszeństwa - nie chce lub nie może
objąć mandatu, mandat ten pozostaje nie obsadzony do końca kadencji.
6. Jeżeli pozostaje nie obsadzona co najmniej 1/3 mandatów, przeprowadza się zgodnie z
Ordynacją Wyborczą wybory uzupełniające w szkołach, w których wybrano Radnych,
których mandaty wygasły.
Rozdział 5
Ordynacja Wyborcza
§ 27.
Niniejsza Ordynacja określa zasady i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Błoniu.
§ 28.
1. Wybory do Rady są równe, bezpośrednie, powszechne, większościowe i odbywają się w
głosowaniu tajnym.
2. Czynne prawo wyborcze ma mieszkaniec Gminy Błonie, który w dniu wyborów nie ma
ukończonych 20 lat, uczęszczający do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z
terenu miasta Błonie.
3. Czynne prawo wyborcze uzyskuje się z dniem ukończenia 13 roku życia.
4. Bierne prawo wyborcze uzyskuje się z dniem ukończenia 14 roku życia.
§ 29.
Radnych do Rady wybiera młodzież uczęszczająca do szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Błonia.
§ 30.
Kandydatów do Rady mogą wystawiać szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu
Gminy Błonie.
§ 31.
1. Głosować można tylko osobiście .
2. Dalsza część Ordynacji reguluje sposób przeprowadzania wyborów w szkołach .
ZARZĄDZANIE WYBORÓW
§ 32.
1. Wybory do Rady zarządza się nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji Rady.
2. Wybory do Rady zarządza Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej.
3. Wybory do I kadencji Rady zarządza Burmistrz Miasta i Gminy Błonie.
§ 33.
1. Okręgi wyborcze tworzą:
· szkoły gimnazjalne,
· szkoły ponadgimnazjalne
2. Każda szkoła tworzy jeden okręg wyborczy.
3. Każdej szkole przysługują mandaty w ilości określonej z załączniku nr 1 do niniejszego
statutu.
ORGANIZACJA WYBORÓW
§ 34.
Za organizację, wybór komisji wyborczej i przeprowadzenie wyborów odpowiedzialna jest
osoba wyznaczona przez Burmistrza Miasta i Gminy Błonie spośród pracowników Urzędu
Miasta i Gminy .
§ 35.
1. W celu przeprowadzenia wyborów w każdej szkole powołuje się komisję wyborczą
złożoną z przewodniczącego samorządu szkolnego, członka samorządu uczniowskiego oraz
opiekuna samorządu.
2. Przewodniczący samorządu uczniowskiego pełni funkcję przewodniczącego komisji
wyborczej.
3. W pracach komisji wyborczych nie może brać udziału osoba kandydująca na członka Rady.
§ 36.
1. Kandydować mogą osoby, które uzyskają poparcie przynajmniej 50 uczniów danej szkoły.
2. Kandydatów zgłasza się do właściwej komisji wyborczej najpóźniej na 2 tygodnie przed
datą wyborów.
§ 37.
Zgłaszając kandydata na radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej, należy podać jego imię i
nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, oraz dołączyć listę osób popierających kandydaturę
wg. załącznika nr 2 do statutu.
§ 38.
Właściwa komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata na radnego spełniającego
warunki określone w § 28 i § 37.
§ 39.
Lista kandydatów powinna zostać wywieszona w widocznym miejscu dostępnym dla ogółu
młodzieży na tydzień przed datą wyborów.
KAMPANIA WYBORCZA
§ 40.
1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyborów i kończy w dniu
poprzedzającym wybory
2. Kampania wyborcza winna być prowadzona w sposób nie powodujący zakłóceń na terenie
szkoły, zgodnie z przepisami prawa.
§ 41.
Prowadzenie w dniu wyborów jakiejkolwiek agitacji jest zakazane.
GŁOSOWANIE
§ 42.
Karty do głosowania opatruje się pieczęcią właściwej szkoły.
§ 43.
Głosuje się poprzez postawienie znaku „X” przy nazwisku wybranego kandydata i tylko
wtedy głos jest ważny.
§ 44.
Wybory odbywają się w terminie i czasie określonym przez Przewodniczącego Młodzieżowej
Rady Miasta w zarządzeniu, o którym mowa w § 32 ust. 2 .
§ 45.
Przewodniczący komisji wyborczej czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie głosowania
oraz nad zapewnieniem tajności głosowania i może w tym celu wydać odpowiednie
zarządzenie porządkowe.
USTALANIE WYNIKÓW
§ 46.
1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w
danej szkole.
2. Z przeprowadzonego głosowania komisja sporządza protokół.
3. Wyniki głosowania komisja wyborcza podaje do wiadomości społeczności szkolnej w
sposób zwyczajowo przyjęty w danej szkole.
§ 47.
Protokół powinien zawierać informacje o:
- liczbie osób uprawnionych do głosowania,
- liczbie oddanych głosów,
- liczbie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.
§ 48.
1. Za wybranych w danej szkole uznaje się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę
głosów.
2. W szkole, w której więcej kandydatów niż przyznanych szkole mandatów otrzymało
największą równą liczbę głosów przeprowadza się drugą turę głosowania w ciągu 7 dni.
3. W drugiej turze głosowania uczestniczą jedynie kandydaci, którzy otrzymali największą
równą liczbę głosów.
§ 49.
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej.
§ 50.
Jeden egzemplarz protokołu z przeprowadzonego głosowania przesyła się niezwłocznie do
Burmistrza Miasta i Gminy Błonie.
§ 51.
1. Po upłynięciu terminu składania protokołów wyznaczony przez Burmistrza pracownik
Urzędu przygotowuje protokół ogólny, który zawiera informacje o wynikach głosowania we
wszystkich szkołach i określający:
- liczbę osób uprawnionych do głosowania,
- liczbę oddanych głosów,
- liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów,
- nazwiska i imiona wybranych członków Rady wraz z nazwami szkół, z których zostali
wybrani.
2. Do protokołu ogólnego dołącza się wszystkie protokoły.
§ 52.
Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej nowej kadencji podaje się do wiadomości w szkołach i w
Urzędzie Miasta i Gminy Błonie.
§ 53.
1. Rada Miejska w Błoniu zatwierdza wybranych radnych i zobowiązuje w uchwale
Burmistrza do wystawienia radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Błoniu zaświadczeń o
wyborze.
2. Rada Miejska ustala datę pierwszej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej nowej kadencji.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 54.
Sprawy, których Rada nie zakończyła w czasie trwania kadencji kontynuuje Rada następnej
kadencji.
§ 55.
1. Rada może składać do Rady Miejskiej w Błoniu wnioski o dokonanie zmian w niniejszym
Statucie. Uchwałę w tej sprawie podejmuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
2/3 składu Rady.
2 Rada może przedstawiać Radzie Miejskiej własne projekty zmian. Projekty zmian są
uchwalane przez Radę większością określoną w ust. 1, jedynie na wniosek Prezydium,
Przewodniczącego lub 1/4 składu Rady
Załącznik Nr 1 do Statutu
Młodzieżowej Rady
Miejskiej
w Błoniu
Wykaz okręgów wyborczych w Gminie Błonie
w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Błoniu
Lp. Szkoła Liczba uczniów Numer
okręgu
wyborczego
Liczba
wybieranych
Radnych
1 Liceum Ogólnokształcące nr 1 289 1 3
2 Zespół Szkół nr 1 340 2 3
3 Technikum Ogrodnicze 142 3 2
4 Gimnazjum nr 1 349 4 3
5 Gimnazjum nr 2 229 5 3
6 Gimnazjum w Bieniewicach 84 6 1


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2007-04-12, 20:19 
Cytuj:
§ 2.
1. Rada jest reprezentacja i organem samorządowym młodzieży gimnazjalnej i ponad
gimnazjalnej w wieku 14 – 20 lat zamieszkałej na terenie miasta i gminy Błonie.
Rada powinna byc reprezentantem młodzieży z Gminy Błonie.
Czy młodzież nie uczesczająca do gimnazjum lub średniej nie jest młodzieżą :?:
Ograniczenie wieku do 20 lat jest dyskusyjne.
"Mam 7 lat, idę do szkoły:
Szkoła podstawowa 6lat- mam 13lat
Ginazjum 3 lata- mam 16lat
Szkoła srednia 3-4 lata - mam 19-20lat
Studia 4-5lat - mam 24-25lat"
Czy student to młodzież czy dorosły :?:

Jeżeli Młodzieżowa Rada jest reprezentantem młodzieży "zamieszkałej na terenie miasta i gminy Błonie." to bierne prawo wyborcze nie może ograniczać się do młodzieży uczącej się tylko w szkołach gminy Błonie.


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2007-04-12, 22:11 
Cytuj:
§ 12.
1. Rada może odwołać członka lub cały skład Prezydium większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej 2/3 składu Rady w głosowaniu tajnym jedynie na wniosek 1/4 składu Rady.
Powinno być "....minimum 1/4 składu Rady"
Cytuj:
§ 17.
I. Do zadań i kompetencji Przewodniczącego Rady należy:
1. kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz
reprezentowanie Rady na zewnątrz,
2. zwoływanie Sesji Rady, przygotowywanie porządku dziennego obrad, przewodniczenie
obradom,
3. składanie wniosków o odwołanie członka Prezydium,
II. Przy równym rozkładzie głosów w głosowaniu wewnątrz Prezydium Przewodniczący
Rady ma głos decydujący.
Pkt 3 sprzeczny z $12 lub daleko idące uprzywilejowanie Przewodniczącego Rady.
Pkt II daje zbyt dużą władzę w ręce przewodniczącego, nie ma równego rozkładu głosów w 3 osobowym prezydium.
Cytuj:
$26
3. Mandat Radnego wygasa także wskutek:
5/. porzucenia szkoły.
Dyskusyjny punkt, co należy rozumieć przez porzucenie szkoły i na jaki okres.
Czy ma to być Młodzieżowa Rada Miejska czy Samorząd Szkolny :?:

Ordynacja Wyborcza.
Jest całkowicie do poprawienia, jeżeli uznamy prawa wyborcze młodzieży która nie uczeszcza do szkół w gminie Błonie.


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Możesz rozpoczynać nowe wątki
Możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie,
w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących
cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w regulaminie forum.